Sluit menu
Spieren voor Spieren

Contributie

Veldvoetbal

[table “” not found /]

Korting 2e en volgend kind uit 1 gezin € 1.00

Zaalvoetbal

[table “” not found /]

Korting  combinatie veld + zaalvoetbal junioren  €  5.35
Korting  combinatie veld + zaalvoetbal senioren € 11.50

De contributie wordt conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering van september 2014 jaarlijks met 2% geïndexeerd. De algemene ledenvergadering kan op advies van het bestuur besluiten tot een extra contributie verhoging wanneer dit door bijzondere omstandigheden gewenst is.

 

Contributie betaling

Betaling van de contributie vindt uitsluitend plaats door middel van een maandelijkse automatische incasso. Mocht dit financieel een te grote belasting voor u zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de penningmeester.

 

Contributie achterstand

Spelers met één kwartaal contributieachterstand krijgen een speel- en trainingsverbod. Dit wordt schriftelijk aan de speler meegedeeld. De desbetreffende leider krijgt een kopie. Opheffing van het speel- en trainingsverbod geschiedt na tonen van een betaalreçu of afschrift aan het secretariaat. Indien binnen 6 maanden geen betalingsregeling is getroffen, dan wordt op de algemene ledenvergadering het voorstel gedaan om de desbetreffende speler te royeren. Alle kosten gemoeid met de inning worden verhaald op het lid.

 

Wijziging adresgegevens

Alle wijzigingen van uw adresgegevens dient u per mail of schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.

 

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden vóór 25 mei bij de ledenadministratie. Contributie is verschuldigd tot en met het einde van het verenigingsjaar. Leden die naar een andere vereniging willen, dienen bij de nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier op te vragen. Bij S.V. Dedemsvaart wordt het overschrijvingsformulier verder ingevuld en aangevuld met de ledenmutatiekaart, mits aan alle betalingsvoorwaarden is voldaan.

Klik hier om het overschrijvingsformulier te downloaden