Sluit menu
Spieren voor Spieren

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Op maandag 30 september 2019 in het clubhuis op het Sportpark “De Boekweit”. Aanvang vergadering 19.30 uur.
 
AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Ingekomen stukken:
  brief van Jan Berkenbosch. Onderwerp: kantine en contributie
  brief van Sander Koopman. Onderwerp: kantine
 4. Notulen van de ALV van 17 september 2018 en de Bijzondere ledenvergadering van 13 juni 2019
 5. Toelichting door Jan Berkenbosch van zijn ideeën over een andere oplossing voor de kantine
 6. Toelichting van Sander Koopman betreffende zijn brief over de kleedkamers en de kantine.Voorstel: Besluit: vergadering beslist of de door Sander Koopman gewenst route instemming verdient: ja/nee.
 7. Een discussie over de bijdrage van Jan Berkenbosch.Idee Jan Berkenbosch: Oordeel van de vergadering over het kantine-idee. Nadere uitwerking?
  Besluit vergadering: Ja/nee?Definitieve besluitvorming na de uitwerking inclusief kosten.
 8. Jaarverslag. Voorstel: instemming gevraagd
 9. Financieel verslag. Toelichting door Roland Knol en Wim van Tolie
 10. Verslag van de kascontrole commissie
 11. Benoeming lid kascontrole commissie
 12. Behandeling van de begroting 2019/2020. Toelichting door Roland Knol en Wim van Tolie. Voorstel: begrotingen vaststellen.Voorstel bestuur: de consequenties en een al of niet wenselijkheid dienen eerst nader bestudeerd te worden. Niet invoeren bij de begroting 2019 – 2020. Eventueel aan de orde stellen bij de begroting 2020 – 2021
 13. Bestuursverkiezing:Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Annegé Dijk, Peter ten Katen, Rutger Postma, Alle Jan Pijlman, Wim van Tolie, Jeroen Zwiep, Guido van Zijl.
  In de ontstane vacatures zijn heeft zich een vijftal kandidaten gemeld. Het vijftal stelt zich kandidaat als leden van het nieuw te kiezen bestuur. De namen zijn A(Angelique) Lubbers, S(Stefan) Mensing, A(sse) Smit, B(Bert) Timmerman en S. Zwiers.Het huidige bestuur ondersteunt de kandidatuur.
  Artikel 9 lid 1 en 2 en artikel 17 van de statuten zijn in dit verband belangrijk.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting vergadering.

De agendastukken van de vergadering zijn vanaf 24 september 2019 Digitaal beschikbaar. U kunt de stukken opvragen door een e-mail te zenden naar: secretaris@svdedemsvaart.nl
Namens het bestuur van S.V. Dedemsvaart,
Rutger Postma, secretaris.

Ga naar het nieuwsoverzicht